Privacy

PRIVACYVERKLARING

PAL voor de klas en daarmee www.palvoordeklas.nl is onderdeel van Bètapartners (Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam). Bètapartners, met als penvoerder de Vrije Universiteit Amsterdam, gevestigd aan De Boelelaan 1111, 1081 HV, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Voor welke relatiegroep geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing voor de relatiegroep van Bètapartners zoals medewerkers, docenten en leerlingen van Bètapartners partnerscholen. Tevens is deze bedoeld voor docenten en leerlingen van niet-Bètapartnerscholen die zichzelf aanmelden bij activiteiten, zoals voor activiteiten van de Bètapartners Academie. Daarnaast bestaat de relatiegroep ook uit PAL-studenten, contactpersonen van bedrijven en overige partners van het netwerk Bètapartners (hierna te noemen: deelnemers van het netwerk).

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Bètapartners gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemers van het netwerk Bètapartners. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Door middel van deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van het gebruik en verwerking van de door Bètapartners verzamelde persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Bètapartners?
Bètapartners verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • E-mailadres
 • Uw voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • En verder voor studenten
  • VUNetID/UvAnetID
  • Universiteit
  • Aangesloten faculteit
  • Opleiding en jaar
  • Voorkeur schoolvak(ken)
  • Eerdere werkervaring
  • Voorkeuren werkzaamheden
  • Voorkeuren schoollocatie
 • En verder voor scholen
  • Functie
  • Organisatie naam
  • Organisatie adres en telefoonnummer
  • BP lid ja/nee
  • Plaatsnaam postadres school/organisatie
  • Schoolvak(ken) waarvoor een PAL gewenst is
  • Naam rector/schoolleider
  • E-mailadres rector/schoolleider
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • Verwachte werkzaamheden PAL-student(en)
  • Verwachte werkdag, werktijden en locatie
  • Verwachte jaarlaag of lagen
  • Gewenst aantal PAL-studenten
  • Gezochte competenties
  • Sfeer op school
  • Verwachte startdatum PAL-student
  • Lidmaatschap Pre-University College VU

 

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten kan beeldmateriaal gemaakt worden dat wij gebruiken voor promotionele doeleinden. Denk hierbij aan een foto of video op onze website over de activiteit of een afbeelding in een folder of op een poster. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht, kunt u dit tijdens de activiteit aangeven bij de fotograaf. Indien u naderhand een foto van uzelf tegenkomt op onze website die u toch verwijderd wilt hebben, kunt u ons dat laten weten via bureau@betapartners.nl, graag met vermelding van de juiste URL (link).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?
De Vrije Universiteit is penvoerder van Bètapartners en is als zodanig verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Vrije Universiteit beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De Vrije Universiteit is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van de persoonsgegevens.

 

Welk doel heeft Bètapartners met de verwerking van persoonsgegevens?

Hoofddoel:
Het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen.

Nevendoelen:
Vakinhoudelijke en vakdidactische professionalisering en nascholing van huidige en toekomstige bètadocenten, in hun rol als voorbeeld en begeleider bij de bewuste studiekeuze van leerlingen:

 • Aanbod van activiteiten en middelen die leerlingen helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze.
 • De bètaoriëntatie van schoolleiders bevorderen, zodat zij vanuit hun managementrol voorwaarden scheppen waaronder kwaliteitsverhoging van bètaonderwijs mogelijk is.
 • Het delen van wetenschappelijk onderzoek dat kennis over de eigenschappen van goed bètaonderwijs vergroot.
 • Het onderhouden van een duurzaam netwerk waarin VO, HO en bedrijfsleven samenwerken.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door medewerkers van de Vrije Universiteit die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van persoonsgegevens van Bètapartners waarvoor het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Bètapartners kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Bètapartners, zoals leveranciers van de IT-systemen die Bètapartners gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken. Met deze partijen heeft Bètapartners een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Wat is de grondslag van de verwerking persoonsgegevens?
Bètapartners moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het Bètapartners toegestaan om op grond van toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) of gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG) uw gegevens te verwerken. Indien uw toestemming de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Hoe wordt de verwerking en opslag van deze persoonsgegevens beveiligd?
Bètapartners verzekert passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit betekent dat (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld, en dat de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding zal plaatsvinden.

 

Hoe lang bewaart Bètapartners uw persoonsgegevens?
In overeenstemming met de doelstellingen (art. 5 lid 1 sub c AVG) bewaren wij persoonsgegevens van de deelnemers van het netwerk zolang zij deelnemen aan het netwerk Bètapartners. De persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten bewaren wij maximaal 5 jaar. Indien u wilt dat wij uw gegevens eerder vernietigen, kunt u dit ons dit laten weten via bureau@betapartners.nl

 

Uw privacyrechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een schriftelijk verzoek doen om deze rechten uit te oefenen. Bètapartners verwerkt uw verzoek binnen 8 weken. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen naar bureau@betapartners.nl

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevensbescherming
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming van de Vrije Universiteit (functionarisgegevensbescherming@vu.nl).